28.4.06

Nou espai web

El taller contra la violència immobiliària i urbanística té un nou espai web:

www.bcnviu.org

A partir d'ara ens trobareu allà.

8.12.05

Primera llista d'adhesions a la carta

Col·lectius i associacions:

Arquitectes sense Fronteres; Asociación Renta Básica (AREBA); Assemblea del Barri de Sants; Associació de Veïns de Finestrelles (Esplugues de Llobregat); Ateneu Rosa del Foc; Associació de Veïns del Casc Antic; Centre Social de Sants; Col·lectiu de Solidaritat amb la Rebel·lió Zapatista; Col·lectiu Ariadna Pi, Col·lectiu d’Artistes de Can Font-Estrade Constructors; Comissió de Veïns del Gòtic; Comissió de Veïns de la Bordeta; Confederación Argentina de Trabajadores (CAT); Cooperativa Gregal; Coordinadora Contra l’Especulació del Raval; El Lokal; El Solar pel Barri; Masala; Laciutatinvisible-Sants; La Quimera (Verdi, 28.), Miles de Viviendas; Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC); Plataforma ciudadana de Dinero Gratis; Plataforma pel Soterrament de les vies i contra el pla de l’estació de Sants; Plataforma Popular contra el Pla Caufec; Plataforma Proequipaments i Habitatge Besòs-Diagonal Mar; RadioLinea4, RAI, Salvem Can Ricart; Repensar Barcelona-Recuperar la ciudad, Seminari d’Economia Crítica TAIFA; SostreCivic, Virus Editorial;

Algunes firmes individuals:

Arcadi Oliveras (president de Justícia i Pau); Eduard Moreno (advocat i urbanista); Gerardo Pisarello (professor de Dret Constitucional de la UB); Jaume Matifoll (urbanista), Joan Subirats Humet (catedràtic de Ciència Política de la UAB); José Iglesias (catedràtic de Ciències Econòmiques); Josep Maria Navarro (president de SodePau); Marco Aparicio Wilhelmi (professor de Dret Constitucional de la UG); Maria Gabriela Serrra (ex-presidenta de la Federació Catalana d’ONGs); Marta Mendiola (Observatori DESC), Miren Etxezarreta (catedràtica d’Economia Aplicada); Vanessa Valiño (Observatori DESC); Joaquim Jordà; Albert Pla; Conservas; Manu Chao; Ojos de Brujo...

20.10.05

Carta de mesures contra la violència inmobiliària i urbanística

Somiar amb un pis en condicions adequades s’ha convertit en un malson per a un gran nombre d’habitants de Barcelona. Segons dades oficials, tan sols des de finals de 1997 fins a l’actualitat els preus dels habitatges han augmentat més del 150%, mentre que els ingressos nets salarials en els sectors amb conveni només ho han fet un 34,5%. L’endeutament mitjà de les llars va passar del 45% al 1990 a més del 60% al 2004. El preu mitjà dels lloguers a l’Àrea Metropolitana va pujar de 355 euros al 1999 a 617 euros al 2004. Al mateix temps, continua augmentant el nombre d’habitatges buits: segons el cens de 2001 només a la província de Barcelona la xifra superava els 300.000 (i ha continuat creixent amb uns indexs excepcionals).

La conversió de l’habitatge en una pura mercaderia i en objecte d’especulació ha creat un cercle viciós de pressions, por i neguit que precaritza les condicions de vida d’àmplies capes de la població. Cada vegada hi ha més persones que es veuen obligades a marxar de la ciutat i instal·lar-se a una distància de fins a 50 km perquè no troben un pis assequible. I cada vegada hi ha més persones obligades a jornades laborals extenuants en feines com més va més precaritzades per pagar la seva hipoteca o el seu lloguer. Però, tot i això, molts no hi arriben: tan sols al 2002 hi va haver 3.675 desnonaments a Barcelona.

El fet que la ciutat de Barcelona s’hagi convertit en les darreres dècades en una ciutat marca, on s’ha posat en funcionament un model que converteix el territori urbà en un factor productiu en si mateix, ha adobat el terreny per a la proliferació de la violència immobiliària i urbanística. Aquesta violència desencadenada pel “lliure mercat” i assistida per l'Administració amb els seus plans de transformació urbanística provoca una devastació del teixit urbà que produeix desplaçaments de població, desnonaments i el segrest de l’espai públic. Aquesta mena de neteja social i d’higienització de l’espai públic també està darrere de la campanya neoconservadora de civisme engegada per l’Ajuntament per desviar l’atenció sobre les disfuncionalitats del seu model de ciutat.

És en les zones urbanes en transformació (Ciutat Vella, Poble Nou, Sants...) on l’anomenat “mòbbing immobiliari” es cobra el major nombre de víctimes i on el major nombre de persones ha d’abandonar la seva llar a causa d’augments abusius de lloguer o simplement perquè el propietari vol especular amb els habitatges. Per altra banda, aquesta selva immobiliària ha generat formes d’organització veïnal que s’enfronten des de la Barcelona real al model Barcelona: una resistència àmpliament estesa a l’especulació i un no a cada pla urbanístic.

La urgència del problema de l’habitatge ha estat un banderí en els programes electorals de tots els partits que han ascendit al poder en els darrers anys. Tanmateix, les mesures anunciades pels actuals governs d'“esquerres” –com p.ex. les subvencions als propietaris per fomentar el lloguer dels pisos o els plans d’habitatge– estan lluny de complir la seva promesa de “garantir el dret a l’habitatge i a la ciutat”, ja que no tenen en compte cap mesura de regulació del mercat.

Per tot l’exposat, exigim als partits de govern que deixin de vulnerar els preceptes de la Constitució espanyola (en concret l’art. 47 que els obliga a “promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”) i que complexin els seus compromisos adquirits amb la firma de convenis internacionals de salvaguarda del dret a la ciutat.

Amb l’objectiu de fer efectius els esmentats drets a l’habitatge i a la ciutat exigim a la Generalitat i a l’Ajuntament que iniciïn els passos necessaris per a l’adopció de les mesures següents:

 1. Limitació del preu dels lloguers i els preus dels pisos, per tal que no haguem de pagar mai més del 30% de la nostra renda pel lloguer o la hipoteca. En el cas de totes les persones els ingressos de les quals no superin els 1283 euros al mes (2,5 vegades el salari mínim interprofessional) el preu de lloguer o de la hipoteca no podrà superar mai el 20% dels ingressos disponibles (tal com ho estableix el programa Pla per al dret a l’habitatge de la Generalitat en algunes de les subcategories dels seus pisos de protecció).
 2. Moratòria dels PERIs i reformes urbanístiques, fins que no s’hagi realitzat un estudi d’impacte social i mediambiental en cada una de les actuacions i fins que no s’hagin elaborat mecanismes per garantir la participació real dels veïns en qualsevol decisió que afecti el seu entorn vital.
 3. Reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU). En concret, derogació de l’art. 9è del decret Boyer, que estableix la supressió de la pròrroga forçosa, així com de l’apartat 1 de l’art. 9è de la LAU de 1994, que estableix un màxim de cinc anys de vigència d’un contracte de lloguer. I inici d’un ampli procés de debat i consulta que haurà de portar a l’elaboració d’una nova LAU que faci efectiu el dret a l’habitatge.

D’altra banda, el dramatisme de la situació actual exigeix una solució immediata dels casos més extrems ocasionats per la violència urbanística i immobiliària. Per tant, mentre no s'hagin satisfet els tres punts anteriors, reclamem l'adopció de les següents

Mesures d'emergència

 • Mesures que facin efectiva la transparència dels Registres de la Propietat; per exemple, l’obligació d’informar totes les parts implicades en la venda d’una finca o d’un pis i la publicació mensual o trimestral de les operacions de compra-venda realitzades en un mateix registre (i dividides per finques).
 • La condició per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’una moratòria de cinc anys en els preus dels lloguers i d’una pujada ajustada estrictament a l'IPC a partir d’aquest termini.
 • La penalització de la possessió d’immobles buits, sense utilitzar o abandonats (mitjançant l’augment de l’IBI, l’amenaça d’expropiació o la cessió forçosa).
 • La despenalització de l'ocupació d'inmobles abandonats, amb l’abolició de les penes de multa, presó i condemna a pagar les costes que actualment recull la llei.
 • La revocació dels documents de propietat d’un immoble a partir dels cinc anys d’abandonament.
 • La prohibició de venda de sòl públic.
 • La tipificació de les pràctiques d’assetjament immobiliari (mobbing) com a vulneració del dret a l’habitatge i la seva sanció amb penes proporcionals a la importància d'aquest dret. En el cas de la participació en aquestes pràctiques de membres del Registre de la Propietat, funcionaris municipals o autonòmics, societats mixtes público-privades i administradors de finques, una primera mesura hauria de ser la seva inhabilitació per a qualsevol d’aquests càrrecs públics.
 • La intervenció de les institucions municipals i autonòmiques com a acusació pública en casos d’assetjament immobiliari denunciats per veïns com a mesura dissuasiva per contrarestar la impunitat amb què actuen empreses i particulars en aquest sector.

A causa de l'extrema gravetat de la situació i mentre no s'apliquin les mesures exigides en aquest document, els sotasignants fem una crida a emprendre accions de desobediència civil que visibilitzin la insostenibilitat de l'actual model i que generin xarxes de defensa, lluita i resistència contra la violència immobiliària.

Escrit en algun lloc de la selva immobiliària, setembre del 2005

Pots enviar la teva adhesió enviant un mail a violenciaurbanistica@sindominio.net, o aquesta carta firmada a: El Local, C/de la Cera 1bis, 08001 Barcelona

27.9.05

Carta de medidas contra la violencia immobiliaria y urbanística

Soñar con un piso en condiciones adecuadas se ha convertido en una pesadilla para un gran número de habitantes de Barcelona. Según datos oficiales, tan sólo desde finales de 1997 hasta la actualidad los precios de los pisos han subido más de un 150%, mientras que los ingresos netos salariales en los sectores con convenio subieron sólo un 34,5%. El endeudamiento medio de los hogares pasó del 45% en 1990 a más del 60% en 2004. El precio medio de los alquileres en el Área Metropolitana subió de 355 euros en 1999 a 617 en 2004. Al mismo tiempo continúa aumentando el número de pisos vacíos: según el censo de 2001, sólo en la provincia de Barcelona la cifra superaba los 300.000 (y ha continuado creciendo con unas tasas excepcionales).

La conversión de la vivienda en una pura mercancía y objeto de especulación ha creado un círculo vicioso de presiones y miedo que precariza las condiciones de vida de amplias capas de la población. Cada vez hay más personas que se ven obligadas a irse de la ciudad e instalarse a una distancia de hasta 50 km debido a que no pueden encontrar un piso asequible. Y cada vez hay más personas obligadas a jornadas laborales extenuantes en trabajos cada vez más precarizados para pagar su hipoteca o alquiler. Pero aún así para muchos no alcanza: sólo en 2002 hubo 3.675 desahucios en Barcelona.

El hecho de que la ciudad de Barcelona se haya convertido en las últimas décadas en una ciudad marca, donde se ha puesto en funcionamiento un modelo que convierte el territorio urbano en un factor productivo en sí mismo, ha abonado el terreno para la proliferación de la violencia inmobiliaria y urbanística. Esta violencia desencadenada por el “libre mercado” y asistida por la Administración mediante sus planes de transformación urbanística, provoca una devastación del tejido urbano que produce desplazamientos de población, desahucios y el secuestro del espacio público. Esta especie de limpieza social y de higienización del espacio público también está detrás de la campaña neoconservadora de civismo iniciada por el Ayuntamiento para desviar la atención sobre las disfuncionalidades de su modelo de ciudad.

Es en las zonas afectadas por procesos de transformación urbanística (Ciutat Vella, Poble Nou, Sants…) donde el llamado “mobbing inmobiliario” se cobra el mayor número de víctimas y donde un mayor número de personas tiene que abandonar su hogar por los aumentos de alquiler abusivos, o simplemente porque el propietario quiere especular con los pisos. Por otro lado, esta selva inmobiliaria ha generado formas de organización vecinal que se enfrentan desde la/s Barcelona/s real/es al modelo Barcelona: una resistencia ampliamente extendida a la especulación y un no a cada plan urbanístico.

El acuciante problema de la vivienda ha sido un banderín en los programas electorales de todos los partidos que han ascendido al poder en los últimos años. Sin embargo, las medidas anunciadas por los actuales gobiernos de “izquierdas” –como p.e. las subvenciones a los propietarios para fomentar el alquiler de los pisos o los planes de vivienda– están lejos de cumplir su promesa de “garantizar el derecho a la vivienda y a la ciudad”, puesto que no contemplan ninguna medida de regulación del mercado.

Por todo lo expuesto, exigimos a los partidos de gobierno que dejen de vulnerar los preceptos de la Constitución española (en concreto el art. 47, que les obliga a “promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”) y que cumplan sus compromisos adquiridos con la firma de convenios internacionales de salvaguarda del derecho a la ciudad.

Con el objetivo de hacer efectivos dichos derechos a la vivienda y a la ciudad, exigimos a la Generalitat y al Ayuntamiento que inicien los pasos necesarios para la adopción de las medidas siguientes:

1. Limitación del precio de los alquileres y del precio de los pisos, de modo que no tengamos que pagar nunca más del 30% de nuestra renta por el alquiler o la hipoteca. En el caso de las personas cuyos ingresos no superen los 1283 euros al mes (2,5 veces el salario mínimo interprofesional) el precio del alquiler o de la hipoteca no podrá superar nunca el 20% de los ingresos disponibles (tal como lo establece el “Pla per al dret a l’habitatge” de la Generalitat en algunas de las subcategorías de sus pisos de protección).

2. Moratoria de los PERIs y reformas urbanísticas, hasta que se haya realizado un estudio de impacto social y medioambiental en cada una de las actuaciones y hasta que no se hayan elaborado mecanismos para garantizar la participación real de los vecinos en cualquier decisión que afecte su entorno vital.

3. Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En concreto, derogación del art. 9° del Decreto Boyer que establece la supresión de la prórroga forzosa, así como del apartado 1 del art. 9° de la LAU de 1994 que establece un máximo de cinco años de vigencia de los contratos de alquiler. E inicio de un amplio proceso de debate y consulta que deberá llevar a la elaboración de una nueva LAU que haga efectivo y garantice el derecho a la vivienda.

Por otro lado, el dramatismo de la situación actual exige una solución inmediata de los casos más extremos provocados por la violencia urbanística e inmobiliaria. Por lo tanto, y mientras no se hayan satisfecho los tres puntos anteriores, reclamamos la adopción de las siguientes medidas de emergencia.

Medidas preventivas

 • Medidas que hagan efectiva la transparencia de los Registros de la Propiedad; por ejemplo, la obligación de informar a todas las partes implicadas en la venta de una finca o de un piso, y la publicación mensual o trimestral de las operaciones de compra-venta realizadas en un mismo registro (y divididas por fincas).
 • La condición, para la concesión de subvenciones para la rehabilitación de edificios, de una moratoria de cinco años en los precios de los alquileres y de un aumento ajustado estrictamente al IPC una vez finalizado este plazo.
 • La penalización de los inmuebles vacíos, sin utilizar o abandonados (mediante el aumento del IBI, la amenaza de expropiación o la cesión forzosa)
 • La despenalización de la ocupación de inmuebles abandonados, con la abolición de las penas de multa, prisión y condena en costas que actualmente recoge la ley.
 • La revocación de los documentos de propiedad de un inmueble a partir de los cinco años de abandono.
 • La prohibición de venta de suelo público.
 • La tipificación de las prácticas de acoso inmobiliario (mobbing) como vulneración del derecho a la vivienda y su sanción con penas proporcionales a la importancia del mismo. En el caso de la participación en estas prácticas de miembros del Registro de la Propiedad, funcionarios municipales o autonómicos, sociedades mixtas público-privadas y administradores de fincas, una primera medida debería ser su inhabilitación para cualquiera de estos cargos públicos.

 • La intervención de las instituciones municipales y autonómicas como acusación pública en casos de acoso inmobiliario denunciados por vecinos, como medida disuasoria para contrarrestar la impunidad con la que actúan empresas y particulares en este sector.

Dada la extrema gravedad de la situación y mientras no se apliquen las medidas exigidas en este documento, los abajo firmantes hacemos una llamada a emprender acciones de desobediencia civil que visualicen la insostenibilidad del modelo actual y que generen redes de defensa, lucha y resistencia contra la violencia inmobiliaria y urbanística.

Escrito en algún lugar de la selva inmobiliaria, septiembre de 2005

Puedes enviar tu adhesión enviando un mail a violenciaurbanistica@sindominio.net o esta carta firmada a: El Lokal, C/de la Cera, 1bis, 08001 Barcelona

18.8.05

Convierta un piso antiguo en varios nuevos

Los expertos recomiendan esta opción, en la que todo el mundo gana: los particulares encuentran lo que buscan por menos precio, las empresas que se dedican a ello obtienen importantes beneficios y el urbanismo sale reforzado

Para leer el texto completo, pincha aqui

22.7.05

¡La bolsa, la casa y la vida!

Al igual que los hijos de desaparecidos por la dictadura argentina, cansados de esperar una justicia de los tribunales que nunca llegaba, hartos de sentir impotencia, se lanzaron a las calles, a marcar las casas de los torturadores de sus padres, para producir un momento de rechazo social desde abajo y, así, también de justicia, las precarias, hartas de sufrir en solitario las mil y una situaciones de humillación cotidiana ligadas a la precariedad en el trabajo, en la vivienda y en los espacios urbanos, en el transporte, en la educación y la sanidad, en los cuidados y los afectos, hemos comenzado a lanzarnos a la calle para responder colectivamente a cada una de estas injusticias y marcar a los responsables. Así, hemos empezado a hablar de marcajes precarios: gestos de desafío desde y contra la precariedad que promueven el repudio social de las prácticas voraces de precarización de la vida y crean comunidad entre las precarias rebeldes.

Nuestro último blanco fue una empresa de seguros que cuenta con un departamento inmobiliario con edificios en todo el Estado español (España S.A.) y que tiene una política de alquileres especialmente agresiva, dirigida a asegurar una máxima rotación de los inquilinos y, con ello, una subida constante de los precios y, por ende, de los beneficios. Compañeras nuestras están en estos momentos afectadas por un proceso de desahucio de este tipo, pero no son las únicas: muchas personas, en especial aquellas que eligen vivir en pisos compartidos (y, así, desprecarizarse un poco, compartiendo el alquiler, los gastos de las facturas, pero también las penas y las alegrías de la vida en la cuerda floja), han sufrido o sufren procesos semejantes a manos de esta compañía.

El objetivo de la acción era, por lo tanto, doble: por un lado, contactar con otros inquilinos de España S.A. afectados por procesos de desahucio; por otro, dejar una primera marca, casi un aviso de «aquí estamos y volveremos», en la sede de la compañía. A su vez, este modesto marcaje precario se enmarcaba dentro de las jornadas de acciones, derivas y encuentros impulsadas por distintos colectivos e iniciativas sociales de Madrid bajo el lema «Rompamos el silencio» (http://rompamoselsilencio.net/).

Así, una tarde de un jueves de julio, una centena de personas nos reunimos en un edificio okupado en el centro de Madrid, convertido en sede provisional de estas jornadas de lucha social conocidas como «Rompamos el silencio». Nos dividimos en distintos grupos y fuimos a varios de los edificios que España S.A. tiene en la zona centro de Madrid, para pegar un bando municipal que anunciaba que esta Compañía Nacional de Precarizaciones había recibido la Medalla al Mérito en el Desahucio. Además, pretendíamos encuestar a los vecinos: ataviados con una gran pegatina donde se podía leer «Desahucios S.A.», recorrimos portales, porterías y pisos –«Buenas tardes, venimos del departamento de Desahucios de España S.A. La empresa ha encargado una encuesta sobre las modalidades preferidas de desahucio. Cuando le llegue la hora ¿cómo le gustaría ser desahuciada?». El cuerpo no siempre nos daba para mantener una compostura tan teatral y entrábamos de manera mucho más directa: «mira, compañeras nuestras que alquilan un piso a España S.A. están afectadas por un proceso de desahucio y estamos preguntando a otros inquilinos de esta compañía qué opinan de su política de alquileres, si conocen casos semejantes...». Mucho de los edificios estaban medio vacíos y en proceso de reforma, o con la reforma recién terminada: los desahucios, claramente, habían llegado más rápido que nosotros. En otros, pudimos hablar y mucho...

Dos horas más tarde, los grupos volvían a reunirse en la Plaza de Alonso Martínez. Otro centenar de personas se nos había sumado entre tanto. Conversaciones cruzadas, nervios, palique... y ¡acción! 15 minutos más tarde, un desafiante grupo de unas doscientas personas subía por la calle Hermosilla, jaleando ante los atónitos viandantes: «España S.A. vende precariedad», «Manos arriba, estás desahuciada» y «Huerta Ballester [representante visible de la empresa], denunciarte es un placer». Al llegar a Príncipe de Vergara a la altura de los números 36-38, al grito de «al abordaje», cruzamos la calle corriendo para marcar el flamante palacio rosado que esta compañía tiene en pleno barrio de Salamanca. Pegada de bandos, pintadas, algarabía: ¡ole ole ole! Un empleado de la compañía asomó la cabeza, atónito: no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Y tampoco podía hacer nada más que llamar a la policía... Que efectivamente llegó, también atónita: «¡pero qué guarrería es ésta!» –increparon. Antes de que pudiera haber ningún percance o identificación policial, el grupo se recogió, cuidando de que nadie se quedara atrás, y volvió al metro cantando «Precarias, precarios, saliendo del armario». Rápido y eficaz, aunque no limpio, todo hay que decirlo.


Algunos relatos de las incursiones para encuestar a los inquilinos


Carretas 31
7 de julio de 2005

La columna de coinvestigadoras, buscadoras de aliadas y ofertadoras de alianzas, se desplaza hacia el destino adjudicado, Carretas 31, llena de excitado y alegre nerviosismo.

La despistada cheer leader (es decir, la narradora), encargada de ir guiando al grupo durante su periplo, se equivoca en un principio de destino y lo conduce a un portal equivocado. En un primer momento, cunde la paranoia: ¿acaso la jauría de avezados espías de la agencia de detectives de España S.A. ha llevado a cabo una inesperada y eficaz acción de contraespionaje dirigiéndonos a un portal inexistente? Un puntito de emoción seguido de un amago de decepción inunda al grupo… La guía, inquieta, repasa la chuleta de su cometido. Vaya, no se trata del 41, sino del 31,… Rubor y suspiros de alivio: la misión continúa.

Por el camino, el grupo de más o menos 12 personas se estira, concentra o dispersa según las necesidades del trayecto, que facilita los encuentros múltiples de unas con otras. N. cuenta que a él también le habían denunciado y amenazado de juicio y de desahucio por estar compartiendo piso con unos amigos entre los cuales ya no se contaba aquel a cuyo nombre se había hecho en su día el contrato. Cuenta que se fueron: ¿cómo pensar en afrontar solos un juicio de desahucio? Además, uno da por hecho que lo que hace es efectivamente ilegal por no ajustado a las cláusulas del contrato y que, por lo tanto, tiene todas las de perder… Nos falta información y puesta en común de estas experiencias: ¿hasta qué punto una persona a cuyo nombre figura el contrato de alquiler de la casa puede vivir en la misma con quien le plazca?, ¿depende de cada contrato?, ¿cuál es la normativa de tipo general?, ¿cómo podríamos defendernos de la voracidad especulativa de la gran propiedad inmobiliaria contando con nuestros pocos recursos, pero nuestras muchas ganas de cambiar las cosas? Nos asaltan un montón de cuestiones.

Por fin, llegamos al número 31. El edificio se encuentra en obras y está lleno de currelas que suben y bajan y nos miran con curiosidad. Les explicamos que queremos hablar con los inquilinos del edificio y nos dicen que éste es un inmueble un tanto extraño, que en las dos primeras plantas sólo hay hostales y que el resto está deshabitado. Bueno, en la última planta se están arreglando una buhardillas para alquiler…

Divididos por parejas y con la pegatina de «Desahucios S.A. Compañía Nacional de Precarizaciones» pegada al pecho (aunque no todo el mundo se atreve a ponérsela porque, pese a formar parte de la puesta en escena de este pequeño fake, la banderita hispánica que la acompaña provoca justificadas alergias al personal), nos dispersamos por las escaleras y cada cual se dirige a una de las puertas. Tres son los personajes con los que nos encontramos. La malhumorada empleada de hostal de la primera planta, el locuaz dueño del hostal de la segunda y una joven mujer italiana que, junto a su hermana, el bebé de ésta, y su propia hija están considerando la posibilidad de alquilar un piso en el edificio.

Con la primera lo que se produce es más un desencuentro que otra cosa. No quiere saber nada de España S.A. No le preocupa la posibilidad del desahucio pues esto compete a la dueña y, en todo caso, nos dice con voz y mirada destempladas, sería mejor que nos ocupáramos de nuestros asuntos que ella ya se ocupará de los suyos… Pero lo más increíble del asunto, más que su suicida e insolidaria indiferencia, es que no pone en duda que somos quienes decimos: es decir, unos empleados de la comisión de desahucios de España S.A que, ante la posibilidad más que probable de un inminente desahucio quieren consultar a los futuros afectados sobre el modo menos traumático con el que quieren afrontarlo. ¿Qué pensar sobre esta ingenuidad? Es que la gente ya se espera cualquier cosa o sólo es esta señora, que es algo naïve?

En todo caso, ella es la única persona ante la que nos hacemos pasar por desahuciadores. A los otros dos les explicamos enseguida de qué va la cosa, cómo esta inmobiliaria lleva a cabo una política sistemática de alquilar y, paralelamente, inicia procesos de desahucio a los recién estrenados inquilinos para poder subir más rápido los alquileres con el más absoluto desprecio por el valor social de la vivienda y la más depredadora y despiadada conducta hacia las desprevenidas personas que caen en las garras de su propiedad.

El dueño del hostal nos cuenta que sí, efectivamente, en este edificio, acaban de irse un par de amigos que compartían casa y a quienes Don Jesús (que así llaman por estos lares al representante y máximo accionista de España S.A), ya había amenazado con el desahucio. Y ¿por qué? Pues porque decía que si usaban la casa como estudio de pintura… Los hostales tenían renta antigua y se habían acogido a la posibilidad de actualizarla (la ley Boyer), de modo que pagaban un precio bastante inferior al habitual, pero mucho mayor que el antiguo. Que Don Jesús sí debía tener buenos contactos y “buena mano” en el ayuntamiento porque había conseguido reconvertir los trasteros abuhardillados del último piso en pequeñas buhardillas (24 metros cuadrados) y permisos para alquilarlas como viviendas de lujo (pese a ser claramente infraviviendas). Discutimos un poco con él sobre cuáles son las libertades que puede tomarse un inquilino en una casa que no es suya: él nos recuerda que no se puede hacer lo que uno quiera en la casa que se alquila, que no se puede convertir en empresa o en lugar de trabajo sin pagar los correspondientes impuestos, sin reunir las necesarias condiciones… Pero, tras sus palabras parece subyacer, latente, el miedo del propietario potencial a la invasión de la propiedad privada por parte de los inquilinos, esos bárbaros …

Con respecto a la chica italiana, tiene todos los números para participar en la tómbola siniestra de desahucios de España S.A.: poco dinero (las casas que España S.A. alquila en estos casos suelen estar en mal estado y, por ende, por debajo del precio del mercado), urgencia por alquilar (acaba de llegar a este país y necesita instalarse lo antes posible por las niñas), unidad de convivencia que no se ajusta a los cánones de la inmobiliaria (unas hermanas que, además, son madres solteras, en vez de la familia tradicional, padre, madre y descendencia legítima y servicio doméstico, claro, que parece ser el único lazo no consanguíneo que España S.A es capaz de contemplar en una relación de convivencia). Por eso hablamos largo y tendido con ella, le contamos nuestra experiencia y le pasamos el e-mail de contacto.

En definitiva, ¿qué sacamos en claro de esta acción? Ha funcionado como pequeño dispositivo de comunicación, entre nosotras y con los habitantes/deambulantes del edificio, puesto que hemos compartido experiencias, visto la necesidad de profundizar en qué está pasando en el mundo de los alquileres y sentido el deseo de desplegar recursos de denuncia y autodefensa (un taller en septiembre, un e-mail de contacto…). Lo cual ha abierto la posibilidad de unas incipientes alianzas en torno a esta problemática de la vivienda de alquiler y contra los tiburones de la especulación.

Y, de paso, hemos llevado a cabo una básica acción de justicia desde abajo, señalando, marcando, desvelando a unos responsables concretos de la creciente precarización de nuestras vidas: a España S. A.


Política en el umbral de la puerta de tu casa.
Pza Vara del Rey, 11. 19 horas. 7 de Julio de 2005. Madrid.

Llegamos al edificio unas quince personas, cuestionarios y panfletos informativos en mano y pegatina en pecho, éramos representantes de “Desahucios S.A.”. Unos metros antes alguien se adelantó para conocer el número de viviendas, su disposición en el edificio y para advertir la presencia, o no, de porter@ (“colaborador@ necesari@” de España S.A. en otros casos de desahucio que ya conocíamos). Dos personas se quedarían explicándole nuestra actividad encuest(ion)adora, mientras que el resto pasaría con rapidez hacia las escaleras. En la calle, antes de entrar, repaso rápido de nuestros objetivos (conocer, informar y tejer alianzas); distribución por parejas; y tras un breve momento de aliento colectivo -como si fuéramos un equipo de deportistas en el vestuario antes de saltar al terreno de juego- pasamos decididos a hacer política en la misma frontera entre lo íntimo- privado y lo público, en la entrada de cada vivienda.

En ese espacio privilegiado nos encontramos básicamente con tres situaciones -y con la no situación mayoritaria de pisos vacíos en reforma-. La primera: personas mayores con 30, y hasta 50 años de alquiler, que nos comentaban que no habían oído hablar de desahucios en el edificio –incluso nos aseguraron en un caso, que tales desahucios no existían. La segunda, unos pisos más abajo, alguien inmerso en un proceso de desahucio. La tercera, vecinas interesadas y preocupadas al reconocerse en nuestra interpelación resistente y problematizadora. En realidad, la interpelación era mutua. No quedaba claro quien preguntaba y quien respondía, quien estaba dentro y quien fuera. Como había ocurrido bromeando en un “ensayo” unas horas antes, el umbral de la puerta marcaba dos espacios reversibles en donde no podríamos asegurar quién había tocado el timbre y quién había abierto la puerta. Por eso, en nuestra conversación final con el portero de la finca que apareció alarmado por nuestro hormigueo por escaleras y pasillos, rebatíamos esa distinción con la que nos invitaba a salir del portal hacia la calle. Nos decía que “las protestas no se hacen en una propiedad privada, hay otros lugares”. ¡Eso! sobre todo hay que guardar las formas, o más bien los lugares: la política sólo para los espacios públicos; pero, el control y la vulneración de derechos... ¡hasta en lo más íntimo! Sin duda él conocía bien de que hablábamos. Empezó, entre ingenuo y despistado, sosteniendo la legitimidad del desahucio de quien no paga, para verse finalmente tratando de defender lo indefendible: un uso tramposo y de mala fe de la letra pequeña de los contratos de alquiler para alimentar la rapiña de sus jefes.

Con éstas y otras reflexiones volvíamos comentando la jugada camino de nuestro punto de reunión con el resto de grupos. De cualquier modo, quedó claro que la resistencia y la politización colectiva de/en nuestra vida cotidiana pasa también por los mismos espacios en los que la vida se ha hecho política: hoy, por el umbral de la puerta de tu casa.Panfleto repartido durante la acción


¡La bolsa, la casa y la vida!
Resistencias precarias contra la rapiña de los corsarios del ladrillo.

Los periódicos hablan de «burbuja inmobiliaria» y pareciera como si los precios exorbitados de la vivienda en Madrid (y en otras ciudades Europa), el brevísimo periodo de renovación obligatoria de los contratos de alquiler, los tamaños cada vez más reducidos de los pisos o la obviedad de que cada vez haya más «casas sin gente y gente sin casa», dependieran de una especie de fenómeno natural o astrológico, en todo caso abstracto, inaferrable. Sin embargo, los agentes que lo alimentan tienen entidad física y jurídica: organismos financieros, empresas del sector constructor-inmobiliario y políticas públicas se combinan para volver el acceso a la vivienda cada vez más imposible e inestable para un gran sector de la población.
España S.A., Compañía Nacional de Seguros, fundada en 1928, galardonada en 1998 por el entonces ministro de Economía y Hacienda Rodrigo Rato con la Medalla al Mérito en el Seguro, se encuentra entre estos agentes. A través de sus seguros de vida y sus planes de pensiones vende seguridad en un mundo donde todo parece cada vez más inestable y la ansiedad sobre el futuro lanza a miles de ciudadanos en manos del prozac, los libros de autoayuda y la consulta del psicólogo. Por otro lado, sin embargo, a través de su Departamento inmobiliario y de su voraz política de alquileres, reparte precariedad e incertidumbre a diestro y siniestro. Impone contratos draconianos, que luego, apoyándose en agencias de detectives privados ad-hoc y en la colaboración de los porteros, le permiten abrir procesos de desahucio con la mínima excusa, acortando el periodo de alquiler (¡como si no fueran ya cortos los míseros cinco años establecidos por la funesta Ley Boyer!): con ello, consigue acelerar la rotación de inquilinos e incrementar los alquileres cada año por encima del IPC. Ni siquiera necesita que los tribunales le den la razón: en muchas ocasiones, con la mera interposición de la demanda, consigue que los inquilinos, tal vez faltos de fuerzas y/o recursos para afrontar un juicio, con el miedo metido ya en el cuerpo y en los sueños, abandonen directamente la vivienda, renunciando a sus derechos más elementales.
Uno de los pretextos más habituales para el desahucio es que vivan en el piso alquilado otras personas además de la titular del contrato que no estén ligadas a ésta por ningún lazo de sangre, boda o contrato de servicio doméstico. Por ello, entre los principales afectados de esta política de precarización de la vivienda, se encuentran los miles de jóvenes que deciden vivir en pisos compartidos y, así, crear un pequeño espacio de cooperación cotidiana que contribuya a amortiguar parcialmente la inestabilidad generalizada, compartiendo el alquiler y los gastos de las facturas, pero también las penas, los sustos y las alegrías de la vida en la cuerda floja.
Algunas de esas jóvenes, pre o pos desahuciadas por España S.A., pero también hartas de los corsarios del ladrillo en general, de que nuestra renta se consuma en alquileres de pisos que luego siempre nos toca abandonar (por desahucio o por vencimiento de contrato a los cinco años), de que se nos ponga ante la terrible disyuntiva de aceptar la inestabilidad permanente en la vivienda de alquiler o abrazar una hipoteca que nos ate de por vida, hemos venido aquí: para buscar a otras pre- o pos- desahuciadas como nosotras y para señalar con el dedo los flamantes edificios y oficinas de unos canallas que se enriquecen a costa del miedo de los demás.
Si todo esto te resulta familiar, quieres comentarnos tu situación y/o tejer alianzas con nosotras para afrontar colectivamente estas situaciones, escribe a desahucios_sa@yahoo.com


Encuesta


Buenos días,
cada vez más inquilinos de España SA, Compañía Nacional de Precarizaciones, son desahuciados antes del vencimiento de sus contratos de 5 años: nuestros detectives privados nos informan de jóvenes que se ponen a vivir juntos en los pisos alquilados sin estar casados reglamentariamente, multitud de gente no lee con detenimiento la letra pequeña de nuestros contratos, etc. Por esa razón, España SA ha decidido diseñar toda una gama variada de ofertas que atañen a los distintos momentos del proceso de desahucio. Queremos ayudar todo lo posible a hacer las cosas más llevaderas en ese difícil trance que es ser expulsado de la propia casa. Esta encuesta trata de aprender algo más sobre los perfiles, los gustos y las inclinaciones de nuestros inquilinos con tal fin.


1. ¿Hay algo que le desagrade especialmente en la idea de ser vigilado por nuestros detectives privados?
No, si se trata de profesionales eficientes, que no se extralimitan en su trabajo ni abusan de su posición.
No, me parece justo que se pueda verificar si se vive según lo estipulado en el contrato imposible de España SA.
No, incluso puede ser divertido, un aliciente cotidiano: gabardinas, periódicos al revés con agujeros, regates en portería, audaces allanamientos de morada.

2. En el caso de un juicio contra usted por no cumplir el contrato imposible de España SA, ¿quien le sería más llevadero que testificase sobre su modo de vida delictivo?
Creo que alguien de portería podría delatarme con suficiente conocimiento de causa.
Confío en los vecinos de al lado para ese menester.
Yo mismo podría confesar.

3. Cuando le llegue la hora, ¿cómo le gustaría ser desalojado de su hogar?
Saldré de casa por mi propio pie, dignamente (desalojo integral).
Con sigilo, ante todo sin que se enteren los vecinos (desalojo discreto).
Con brutalidad: presencia de antidisturbios, la puerta abajo, armas largas, gases lacrimógenos, eventualmente chorros de napalm (desalojo violento).

4. ¿Qué tipo de complementos le gustaría ver asociados a su desalojo?
Ayuda psicológica (abrazos de consuelo por parte de un experto, terapias budistas de distanciamiento).
Salva de aplausos ya en la calle organizada por una compañía especializada en aplausos.
Me gustaría poder desahogarme e intercambiar una serie de insultos y empujones con una compañía de seguridad entrenada en la violencia moderada.

5. ¿Le gustaría que dispensáramos un trato homogéneo a los habitantes de su casa?
Sí, todos a una, como en Fuenteovejuna.
No, me gustaría consolar en parte la humillación del desalojo viendo al servicio doméstico zarandeado por profesionales de toda confianza en la materia.
Creo que se podría ser algo más enérgico según la edad.BANDO MUNICIPALEl excelentísimo Ayuntamiento de Madrid tiene el honor y la alegría de hacer saber a sus respetados/as y queridos/as ciudadanos/as que para celebrar la concesión a España S.A., ilustre y consolidada empresa aseguradora e inmobiliaria de pro, la Medalla al Mérito en el Desahucio en la Categoría de Oro (Boletín Oficial del Estado. Orden del 4 de julio de 2005), la Concejalía Municipal de la Vivienda y la citada empresa han firmado un acuerdo por el cual ambas entidades se comprometen a ofrecer en alquiler para los ciudadanos de la Villa, al precio simbólico de 1 euro el metro cuadrado, 100 casas unifamiliares en la zona Centro de la ciudad.

Gracias a la generosidad de la empresa y a la infatigable labor municipal en pro del bienestar de los/as madrileños/as, estas viviendas de alquiler saldrán a oferta pública el próximo viernes 8 de julio. Para solicitarlas, los interesados/as pueden dirigirse a las oficinas de la empresa, sita en c/ Príncipe de Vergara 38, 1º dcha en horario de 10:00 a 14:00 horas o llamar al teléfono 914355980, en el que el representante de la empresa, Jesús Huerta Ballester, gustoso, les atenderá personalmente.

Antes de iniciar los trámites de la solicitud, lean detenidamente las condiciones y requisitos que pasamos a explicarles seguidamente.

El disfrute del alquiler se verá interrumpido, mediante el correspondiente procedimiento de desahucio por el que esta empresa ha sido galardonada, cuando:

• la empresa le deje de considerar un inquilino respetable: porque su familia no sea como Dios manda (que no se ajuste a la ecuación manzana y pera de toda la vida, por ejemplo); porque usted no tenga trabajo fijo (o peor, no quiera tenerlo); porque usted sea una sospechosa sinpapeles; o porque, simplemente, haya decidido amortiguar parcialmente las dificultades de la vida compartiendo el alquiler, las alegrías y las penas con amigas/os o haya apostado por alguna otra extravagante combinación de convivencia no consanguínea.

• Y, en general, se dé una permanencia excesiva en la vivienda alquilada u otra actitud que impida que España S.A. siga obteniendo el mayor provecho económico de este servicio inmobiliario orientado a la comunidad normalizada y a la maximización del beneficio.

A lo que declaramos para los efectos oportunos:

¡Generosidad sí, pero no para perder dinero!

19.7.05

La nova llei basca del sòl preveu l'expropiació dels habitatges buits

La normativa, pendent d'aprovació al Parlament, inclou diverses mesures per evitar l'especulació al sector immobiliari

El govern de Vitòria creu que el dret a la vivenda preval davant del dret a la propietat d'un terreny
Euskadi era fins fa pocs dies l'única comunitat de l'Estat espanyol que no havia tingut mai una llei del sòl en el seu quart de segle d'autogovern. Però el buit lesgilatiu s'ha acabat. La conselleria de Vivenda i Afers Socials, en mans de Javier Madrazo (Ezker Batua), presumeix que la primera llei basca del sòl és la més progressista d'Espanya i permet combatre frontalment l'especulació immobiliària amb la creació de noves figures com la de l'agent edificador i amb la possibilitat d'expropiar pisos buits. Els impulsors de la llei, la coalició ecosocialista referent d'IU a Euskadi, reconeix que el camí no ha estat fàcil i que han hagut de convèncer abans que ningú els seus socis de govern.
Entre els mecanismes que inclou el projecte de llei, hi ha l'expropiació de solars privats quan els seus propietaris retinguin el sòl i frenin la construcció d'habitatges amb finalitats especulatives. També permet que les administracions puguin expropiar habitatges protegits quan aquests estiguin desocupats durant un període superior a un any o siguin llogades a tercers. Igualment, la futura llei decreta l'expropiació en els cas dels habitatges buits que es trobin en zones de revitalització urbanística, per tal d'evitar processos especulatius aprofitant la transformació de la zona.
Nombroses irregularitats
Javier Deán, viceconseller basc d'Habitatge i autèntic arquitecte de la nova llei basca del sòl, resumeix la seva filosofia d'aquesta manera: "Entre el dret a la vivenda i el dret a la propietat del sòl entenem que ha de prevaler el primer". Inspirats en aquest principi, la nova legislació incrementa les reserves de sòl per a vivenda de protecció oficial (VPO) per superar l'actual quota del 38%, reduirà de 7.000 a 3.000 habitants la població dels municipis afectats per aquestes reserves i crearà un nou tipus de vivenda: la vivenda a preu taxat. Aquesta nova categoria tindrà les mateixes característiques que la vivenda protegida i podrà costar com a màxim un 1,3% més que l'anterior.
Un quart de segle sense que Euskadi hagi vist una llei del sòl ha adobat el terreny per a nombrosos episodis d'irregularitats, uns episodis que no escapen als ulls de la conselleria basca de Vivenda. Els principals: persones que no ocupen una vivenda de protecció oficial ja adjudicada quan havien adduït necessitat i urgència, contractes de relloguer de la vivenda i fins i tot la seva transmissió a un altre propietari al marge del control del govern basc.
Davant aquest descontrol, el govern basc assegura que serà "inflexible". En aquest combat, la llei basca del sòl preveu la figura de l'expropiació. "Som conscients que es tracta d'una llei intervencionista, però és que en la situació actual no podíem actuar d'una altra manera", apunta el viceconseller de Vivenda. El mateix Javier Deán admet que els primers reacis eren els seus socis de govern, PNB i EA. Però Ezker Batua els ha acabat convencent a ells i també al PSE, amb la qual cosa la llei té garantida la seva aprovació al Parlament basc en aquesta legislatura.
Més reticents a ser convençuts es mostren els constructors. Les patronals biscaïna (Ascovi) i alabesa (Uneca) es queixen que augmentar les reserves de sòl per a vivendes protegides elevarà el preu de l'habitatge lliure. "El preu de la vivenda lliure no depèn de les reserves sinó dels propietaris que retenen el sòl i modulen la seva sortida al mercat amb una finalitat especulativa", defensa el viceconseller. Segons Deán, en comunitats on s'ha fet un plantejament més liberalitzador com en el cas de Madrid sota els governs del PP, el preu dels pisos ha augmentat molt per sobre que a Euskadi. Per pal·liar aquesta situació, a partir d'ara serà un agent edificador contractat pels ajuntaments l'encarregat de decidir quan s'edifica el sòl "vulguin o no els seus propietaris".